Általános Szerződési Feltételek

     

      I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a www.termeszetkozelituravezetes.hu és a www.na-tura.info weboldalt (honlap) üzemeltető Menyházi Regina, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a honlap szerint meghirdetett és az általa e körben teljesített szolgáltatásra, valamint minden, az általa, mint Szolgáltató által e körben kötött szerződésre.

Az ajánlati kötöttség a Szolgáltató és Résztvevő/Megrendelő/Vásárló - mint Felek - között azt követően jön létre, hogy Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a honlapon található űrlap kitöltésével jelzi a jelentkezési/megrendelési/vásárlási szándékát a Szolgáltató felé. A jelentkezés/megrendelés/vásárlás alapvetően tartalmazza a Résztevő/Megrendelő/Vásárló nevét, számlázási címét, adószámát, valamint az elektronikus levelezési címét.

A megrendelésre, illetve a szerződéskötésre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II.26) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megrendelőjének (Résztvevő/Megrendelő/Vásárló) a fentiek szerinti jelentkezése az alább meghatározott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tudomásul vételére és elfogadására vonatkozó nyilatkozatnak minősül. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő/Vásárló az alábbi ÁSZF valamely kikötését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban észrevétele van, azt a Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben, illetve a honlapon található elérhetőségek valamelyikén jelezheti Szolgáltató felé, amely esetben Felek a jelen ÁSZF hatályán kívül eső szerződést köthetnek egymással. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő/Vásárló részéről ilyen észrevétel Szolgáltatóhoz nem érkezik, és Résztvevő/Megrendelő/Vásárló és Szolgáltató között a jelen szerződés létrejön, a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltétel elfogadottnak tekintendő Résztvevő/Megrendelő/VÁsárló által.

Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot kizárólag a szolgáltatás igénybevétele előtt, egyoldalú jognyilatkozattal harmadik személyre ruházhatja át, amelyhez Szolgáltató jelen szerződéssel hozzájárul. Ebben az esetben a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által megnevezett harmadik személyt illetik a jelen szerződés szerinti, Résztvevőt/Megrendelőt/Vásárlót illető jogok és őt terhelő kötelezettségek.

II. A szerződés tárgya, a Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. A szerződés tárgya

A szerződés, vagyis a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint nyújtott, illetve a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által ily módon igénybe vett szolgáltatás tárgya

 • a Szolgáltató szervezésében létrejövő egyes túrák és egyéb programok,
 • a Szolgáltató szervezésében létrejövő edukációs előadások,
 • a Szolgáltató által előzetes megrendelés szerint megszervezett egyes túrák és egyéb programok,
 • a Szolgáltató által előzetes megrendelésre készített túratervek,
 • a Szolgáltató által kínált túratervek,
 • a Szolgáltató által kínált túrajegyek és ajándék utalványok.

2. Szolgáltatási jogviszony

2.1. A Szolgáltató és Résztvevő/Megrendelő/Vásárló között a jogviszony a fenti I. pontban foglalt jelentkezést, igénylést vagy megrendelést követően a jelentkezés, igénylés vagy megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az adott szolgáltatással, termékkel kapcsolatos részletes információkat, fizetési feltételeket, valamint jelen szerződés aktuális verzióját.

2.2. A Felek közötti jogviszony különösen az alábbi esetekben szűnik meg:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve Résztvevő/Megrendelő/Vásárló halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (nem fizetés);
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással.

2.3. A szolgáltatás igénybevétele előtti 2. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a közöttük létrejött szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondani.

2.4. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a szolgáltatás díjat a jelentkezéskor vagy igényléskor kapott visszaigazolásban feltüntetett határidőben nem fizeti meg, úgy a szerződés Felek között automatikusan megszűnik, és a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

2.5. A Felek közös megegyezéssel a jelen szerződés szerint létrejövő jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A szerződés megszűnésének további eseteit, illetve a szolgáltatás lemondásának egyéb eseteit a 7. pont rendezi.

2.6. Együttműködés

Felek a szolgáltatás igénybevételével (arra történő jelentkezéssel, igényléssel vagy vásárlással és annak visszaigazolásáról) kifejezik azon készségüket, hogy a szolgáltatás teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy zavarhatják. Felek kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által kiválasztott szolgáltatást, terméket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Résztvevőnek/Megrendelőnek/Vásárlónak.

3.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett túra vagy egyéb program időpontjának, valamint a túravezető személyének az egyoldalú módosítására - ideértve az egyes meghirdetett túra vagy egyéb program törlésének lehetőségét is. A túra vagy egyéb program esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Résztvevőt/Megrendelőt/Vásárlót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított egy munkanappal megelőzően értesíteni.

3.3. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket az aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg; a szolgáltatások, termékek aktuális árairól és díjairól Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a honlapon található tájékoztatás alapján szerez tudomást. Valamennyi szolgáltatásra, az arra való jelentkezés vagy annak igénylésének napján irányadó és a honlapon megtalálható díj az irányadó. Valamennyi termékre az annak megrendelésekor irányadó és a honlapon megtalálható díj az irányadó.

3.5. Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni, e körben szavatol az általa alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, jogszabályoknak, egyéb hatósági előírásoknak, a résztvevői/megrendelői/vásárlói igényeknek való megfelelőségéért és kiváló minőségéért, valamint azért, hogy az általa elvégzett szolgáltatás, termék jelen szerződés céljának betöltésére alkalmas. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki arra az esetre, ha Résztvevő/Megrendelő/Vásárló:

 • valótlan adatot szolgáltat,
 • Szolgáltató utasításait többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartja be,
 • a túrán vagy egyéb programon való részvételt befolyásoló esetleges egészségügyi állapotáról, betegségéről nem ad felvilágosítást a Szolgáltató felé.

4. A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló jogai és kötelezettségei

4.1. A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, termékeket jogosult igénybe venni. A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló jogosult a szolgáltatás kapcsán megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.2. A Résztvevő a túrán vagy egyéb programon tényleges részvételre nem kötelezhető.

4.3. A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló köteles az általa, a jelentkezéskor, igényléskor vagy vásárláskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást a szolgáltatás igénybevételéig a honlapon és a jelen ÁSZF-ben rögzített e-mail címre küldött levelében írásban jelezni a Szolgáltató felé, tekintettel arra, hogy a hibás adatokból eredő esetleges károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.4. Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó a túra vagy egyéb program csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a túra vagy egyéb program megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Résztvevőt/Megrendelő/Vásárló együttműködési kötelezettség terheli mind a Szolgáltatóval, mind a túrán, vagy egyéb programon más résztvevőkkel. A részvétel során a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló köteles betartani a Szolgáltató utasításait, kiemelten azokat melyek az élet-, testi épség megóvása érdekében szükségesek. Ezen rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a további szolgáltatás nyújtásának megtagadására. A Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondás esetén Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó nem követelheti vissza az adott túra, vagy más program részvételi díját.

4.5. A Résztvevőnek/Megrendelőnek/Vásárlónak, vagy az általa megnevezett résztvevőnek, végfelhasználónak rendelkeznie kell olyan, a Szolgáltató által előírt felszereléssel, mellyel az adott túrán vagy egyéb programon teljes biztonsággal részt tud venni. Amennyiben Szolgáltató úgy véli, hogy Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó felszerelése nem garantálja a túrán vagy egyéb programon teljes biztonsággal történő részvételt, abban az esetben Szolgáltató - Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó testi épségének megóvása érdekében - megtagadhatja a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó által kiválasztott túrán vagy egyéb programon való részvételét.

5. A túra vagy egyéb program helye és ideje

5.1. A túra vagy egyéb program helye minden esetben a honlapon közzétett, vagy a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött egyedi megbízási szerződés szerinti helyszínnel megegyező. Jelen szerződés, valamint a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött egyedi megbízási szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a túra vagy egyéb program szervezését és lebonyolítását Résztvevő/Megrendelő/Vásárló részére. A túra vagy egyéb program megtartásának egyéb technikai részleteiről (ajánlott felszerelés, szükséges erőnlét, stb.) Szolgáltató a jelentkezés visszaigazolásával egyidejűleg, de legkésőbb a túra vagy egyéb program napján megelőző napon, a 2.1. pont szerint megküldött tájékoztatóban tájékoztatja Résztvevőt/Megrendelőt/Vásárlót, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználót.

5.2. A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó által kiválasztott túra vagy egyéb program időpontját Szolgáltató a honlapon, valamint ugyancsak a 2.1. pont szerinti visszaigazolással egyidejűleg küldi meg Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, vagy az általa megnevezett résztvevő, végfelhasználó részére.

6. A szolgáltatás díja, fizetési módok

6.1. A szolgáltatás igénybevételének, a termék megvásárlásának feltétele a jelentkezésre, vásárlási szándékra vonatkozó űrlap hiánytalan kitöltése, valamint a szolgáltatás, termék díjának megfizetése. A szolgáltatás, termék díjának Résztvevő/Megrendelő/Vásárló általi megfizetése

 • banki átutalás esetén a 2.1. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott fizetési határidőn belül esedékes,
 • készpénzes fizetés esetén a túra vagy egyéb program kezdete előtt, a túra vagy egyéb program helyszínén történik; vagy a szolgáltatás igénybevétele előtt, a 2.1. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott helyszínen történik.
A szolgáltatás, termék díjait és részleteit Szolgáltató a honlapon feltünteti. A holnapon található szolgáltatási díj, termék díj bruttó összeg, az valamennyi, a szolgáltatással, termékkel kapcsolatos és Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által fizetendő díjat, költséget és adót tartalmazza. Az árak forintban értendők. A Szolgáltató ÁFA fizetésére nem kötelezett, így a díjnak ÁFA tartalma nincs. A díjak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból Szolgáltató a díjakat módosítja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. A szolgáltatás igénybevétele, a termék megrendelése - a Felek közötti külön, erre irányuló megállapodás hiányában - kizárólag a teljes szolgáltatási díj, termék díj megfizetését követően lehetséges.

6.2. Résztvevő/Megrendelő/Vásárló tudomásul veszi, hogy - a Felek közötti külön, ellenkező tartalmú megállapodás hiányában - amennyiben a szolgáltatási díját, a termék díját a fentiek szerint nem egyenlíti ki, úgy Résztvevőnek/Megrendelőnek/Vásárlónak a szolgáltatás, termék igénybevételére vonatkozó jelentkezése vagy igénylése automatikusan törlődik és a Szerződés a 2.2. pontban részletezett automatikus megszűnési ok alapján megszűnik.

6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a túra vagy egyéb program időpontjának módosítására, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a túra vagy egyéb program megtartásához szükséges minimum létszámot, vagy az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a túra vagy egyéb program megtartását.

Ebben az esetben, amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon nem kíván részt venni, a már befizetett részvételi díjat visszaigényelheti.

Amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon részt kíván venni, úgy az általa befizetett részvételi díj a módosított túra vagy egyéb program díjaként befizetett összegnek minősül.

A jelen pont szerinti közlések Felek között írásban, elsősorban elektronikus úton (e-mail) történnek.


6.4. A Szolgáltató a szolgáltatási díjjal kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a befizetés beérkezése után a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által megadott e-mail címre megküldött számlával teljesíti, a jelentkezés, megrendelés, vásárlás során megadott számlázási adatok szerint, figyelemmel a számviteli szabályokra is.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása

7. Szolgáltatás lemondása, elállás

7.1. A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a szolgáltatás igénybevételétől, a termék megvásárlásától, illetve a jelen szerződéstől a jelentkezés vagy igénylés visszaigazolásától számított 14 napon belül minden esetben indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató az esetlegesen már befizetett részvételi díj 100%-át 8 napon belül köteles visszatéríteni Résztvevő/Megrendelő/Vásárló részére.

7.2. A 7.1. pontban foglaltaktól eltérő esetben - vagyis a 7.1. pontban hivatkozott 14 napos határidő elteltét követően - amennyiben a szolgáltatást Résztvevő/Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele előtti legkésőbb 24 órán belül mondja le, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában eltekinteni a részvételi díjtól.

7.3. A szolgáltatás igénylését lemondani írásban, a hello@termeszetkozelituravezetes.hu e-mail címre küldött nyilatkozat, vagy egyéb, egyértelműen megtett nyilatkozat útján lehetséges. Szolgáltató az írásban részére megküldött lemondó nyilatkozatot a levél elküldésétől számított 24 órán belül írásban visszaigazolja. A szolgáltatás igénylés lemondásának megtörténtét ezen két levél együttesen igazolja. Amennyiben lemondó levelére Résztvevő/Megrendelő 24 órán belül nem kap választ, úgy ezen körülményt Résztvevő/Megrendelő telefonon köteles jelezni Szolgáltató felé a Szolgáltató által a honlapon megadott telefonos elérhetőségen. Ez utóbbi esetben Résztvevő/Megrendelő nyilatkozata szabályszerűen megtettnek minősül.

IV. A Szolgáltató szerzői jogai

8. A www.termeszetkozelituravezetes.hu és a www.na-tura.info weboldalak tulajdonosa Menyházi Regina egyéni vállalkozó. Minden a nevezett weboldalakon található tartalom Menyházi Regina vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősülnek.

A nevezett weboldalakon közzétett szöveges tartalmak – mint pl. cikkek, ÁSZF tartalma, Adatkezelési Tájékoztató tartalma – fotóművészeti alkotások, videók, valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző kifejezett írásbeli engedélyével használhatók fel, többszörözhetők, közvetíthetők a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.

A nevezett weboldalakon közzétett szöveges tartalmak – mint pl. cikkek, ÁSZF tartalma, Adatkezelési Tájékoztató tartalma –, fotóművészeti alkotások, videók, valamint egyéb szerzői alkotások felhasználása, másolása, közlése a szerző külön engedélye nélkül TILOS és törvénybe ütközik.

V. Adatvédelem, tájékoztatás

9. Adatkezelés

9.1. A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által megadott és a Felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

9.2. Résztvevő/Megrendelő/Vásárló ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti valamely szolgáltatás igénybevétele, termék megvásárlása kapcsán önkéntesen adja meg az adatait.

9.3. A túrára vagy egyéb programra történő jelentkezéskor, a szolgáltatás igénylésekor, illetve a termék megvásárlásakor Résztvevő/Megrendelő/Vásárló által megadott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve kifejezetten a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló érdekében felmerülő szükséges eseteket.

9.4. Szolgáltató kijelenti, hogy Résztvevő/Megrendelő/Vásárló adatainak kezelése és nyilvántartása a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartva történik.

9.5. Szolgáltató mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatója a www.termeszetkozelituravezetes.hu és a www.na-tura.info weboldal Adatvédelmi Tájékoztató linkje alatt folyamatosan rendelkezésre áll.

10. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Résztvevő/Megrendelő/Vásárló/honlap látogató tudomásul veszi, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősségét Szolgáltató kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezését Felek elsősorban előzetes és békés úton kísérlik meg. Felek csak az ily módon történt egyeztetések sikertelensége után fordulnak bírósághoz.

11. Záró rendelkezések

11.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezései az irányadók.

11.2. Panaszkezelés

A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló, az Őt ért esetleges jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében a Szolgáltató felé kizárólag írásban előterjesztett panasszal élhet, annak eredménytelensége esetén békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

telefon és fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3149

e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu)

11.3. Üzemeltetővel (Szolgáltatóval és Jogtulajdonossal), a jelen szerződéssel, illetve a jelen szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatban:

Menyházi Regina, egyéni vállalkozó

székhely: 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 38/A

nyilvántartási száma: 54938737

adószám: 56306543-1-33

banksz.sz: MKB Bank Zrt., 10300002-13263892-00014906

telefonszám: +36 70 639 26 47

e-mail: hello@termeszetkozelituravezetes.hu vagy kapcsolat@na-tura.info 


A Résztvevő/Megrendelő/Vásárló kizárólag írásban közölheti a szolgáltatással, termékkel kapcsolatos panaszát, amely a szolgáltatással, illetve annak teljesítőjével, vagy a termékkel közvetlen kapcsolatban álló(k) magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat. Az írásban előterjesztett szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő/Megrendelő/Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, békéltető testülethez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató felé a hello@termeszetkozelituravezetes.hu elektronikus címen, vagy a Szolgáltató székhelyére címzett postai küldemény útján lehet előterjeszteni a panaszt.

Szolgáltató csak rendkívüli esetben (élet-testi épség közvetlen veszélyének fennállása esetén) teszi lehetővé a szolgáltatás igénybevétele során szóbeli panasz előterjesztését, illetve annak azonnali kivizsgálását. A Szolgáltató a szolgáltatás zökkenőmentes, megfelelő minőségű és színvonalas lebonyolítását garantálja, annak a részvevők általi indokolatlan megzavarását kifejezetten megtiltja, megtilthatja. Amennyiben a szóban benyújtott panasz kivizsgálása (jegyzőkönyv felvétele) a körülmények miatt nem lehetséges, úgy a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét követő 5 napon belül köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz előterjesztőjének elektronikus, vagy postai úton megküldeni.

Érvényes 2023. szeptember 4. napjától